Regulamin

Regulamin korzystania z usług

Regulamin rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów LIKE LAKES UKIEL PARK, ul. Sielska 12A , 10-802 Olsztyn

§ 1

Postanowienia wstępne

Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Usługodawcy w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego Apartamentów LIKE LAKES.
Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu apartamentów LIKE LAKES zawieranej poprzez Stronę internetową https://likelakes.pl oraz zamieszczony na niej formularz rezerwacji lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, lub z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
• Usługodawca –  MENCEN SP. Z O.O., Klewki 42a, 10-687 Olsztyn, NIP 739-392-09-70
• likelakes@likelakes.pl, +48 604 103 789;
• Klient – każdy podmiot, który korzysta z najmu krótkoterminowego apartamentów LIKE LAKES. Klientem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 21 lat.
• Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. 
• Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
• Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://likelakes.pl.
• Rezerwacja – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza rezerwacji lub drogą elektroniczną i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy najmu krótkoterminowego z Usługodawcą.
• Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (szczególnie w ramach Strony internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
• Regulamin – niniejszy regulamin rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego Apartamentów LIKE LAKES. 

§ 3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest najem krótkoterminowy apartamentu oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (np. AirBnb, Booking.com). Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi apartamentu zgodnego z opisem zawartym na Stronie internetowej lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą oraz w terminie określonym w Rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny usługi określonej w Rezerwacji. 

§ 4
Rezerwacja
• Rezerwacji apartamentu można dokonać:

◦ za pomocą formularza rezerwacji, umieszczonego na stronie internetowej https://likelakes.pl
◦ drogą mailową na adres: likelakes@likelakes.pl,
◦ telefonicznie pod numerem: +48 604 103 789
◦ z wykorzystaniem portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą (m.in. Booking.com, AirBnB).
• Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie Umowy o krótkoterminowy najem apartamentu pomiędzy Klientem i Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.
Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu oraz wskazanie konkretnego apartamentu.
• Liczba osób mających przebywać w apartamencie wskazywana jest przez Klienta w trakcie Rezerwacji. 
• Usługodawca niezwłocznie potwierdzi możliwość dokonania Rezerwacji, wysyłając Klientowi wiadomość email z potwierdzeniem oraz szczegółami Rezerwacji. 
• Klient zobowiązany jest wpłacić na podany w potwierdzeniu Rezerwacji numer konta zadatku w wysokości 50% ceny pobytu w terminie określonym w potwierdzeniu.  
• Klient może anulować rezerwację apartamentu, kontaktując się z Usługodawcą na adres: likelakes@likelakes.pl.
• W wyjątkowych sytuacjach, Usługodawca może wyrazić zgodę na anulowanie lub zmianę rezerwacji w porozumieniu oraz po zaakceptowaniu nowych warunków rezerwacji przez Klienta.
• W przypadku braku anulacji rezerwacji lub anulacji w dniu rozpoczęcia pobytu lub później Klient będzie zobowiązany do uiszczenia całej opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną Rezerwacją. 

§ 5

Warunki pobytu oraz Obowiązki Najemcy

• Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Apartamentach LIKE LAKES. Odpowiedzialność za te osoby spoczywa na osobie dokonującej rezerwacji, zwanej w niniejszym Regulaminie Gościem lub Zameldowanym.
• Regulamin dostępny jest do wglądu w obiekcie. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się nie wcześniej niż  godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu określonego w Rezerwacji i kończy ostatniego dnia o godzinie 11.00.  Wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie jest możliwe po uprzednim kontakcie z
Usługodawcą oraz w miarę dostępności apartamentu. Wydanie apartamentu następuje na podstawie okazanego Usługodawcy lub jego pracownikowi dowodu tożsamości oraz poprzez przekazanie instrukcji odbioru kluczy.  Usługodawca lub jego przedstawiciel ma prawo odmówić wydania kluczy do apartamentu,w przypadku gdy Klient  znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, bądź zachowuje się w sposób agresywny.  Wydanie apartamentu następuje pod warunkiem uiszczenia przez Klienta opłaty za cały pobyt. Wszelkie usterki oraz braki zastane w apartamencie Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy w dniu rozpoczęcia pobytu.

MENCEN SP. Z O.O zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu w sytuacji awarii lub usterki bądź niemożliwości przydzielenia wybranego apartamentu z przyczyn niezależnych. W apartamentach LIKE LAKES obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.  Usługodawca akceptuje pobyt zwierząt w apartamencie po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu przez Klienta i wyrażenie zgody Usługodawcy. Jednorazowa opłata za zwierzę wynosi 70 zł za cały pobyt. Za szkody powstałe z winy czworonoga odpowiedzialność finansową ponosi Klient.  Klient zobowiązany jest korzystać z apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem,
warunkami określonymi w Regulaminie oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, dokładnego zamykania drzwi wejściowych, wyłączania klimatyzacji, wyłączania żelazka przy każdorazowym jego opuszczeniu. Klient zobowiązany jest do starannego przechowywania kluczy oraz pilota do bramy garażowej i nie udostępniania ich osobom trzecim.
• Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest surowo zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej wynajmujący może pobrać karę w wysokości 1.000,00 PLN.
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, jego goście lub zwierzę będące pod jego opieką zachowuje się w sposób zakłócający spokój lub zagrażający bezpieczeństwu osób trzecich. W takim przypadku nie jest zwracana Klientowi opłata za pobyt. 
Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient uporczywie nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku nie jest zwracana Klientowi opłata za pobyt. 
W apartamentach LIKE LAKES obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. W przypadku złamania zakazu Klient zostanie obciążony kwotą 500 zł. 

§ 6
Opłaty

Opłatę za pobyt Klient jest zobowiązany uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu.  W razie stwierdzenia przez Usługodawcę uszkodzeń w apartamencie, których nie odnotowano przy wydaniu apartamentu, Klient obowiązany jest do pokrycia szkody.  Powyższe nie uniemożliwia Usługodawcy dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Pobyt ze zwierzęciem jest dodatkowo płatny 70 zł za cały pobyt.  W przypadku rezerwacji długoterminowych, po każdych 7 dniach pobytu przeprowadzane jest sprzątanie apartamentu, wymiana ręczników i pościeli. Koszt dodatkowego sprzątania i wymiany pościeli to 70 PLN za każdy serwis, który należy ustalić i opłacić u obsługi obiektu.
• W przypadku zgubienia kluczy lub pilota do bramy wjazdowej hali garażowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200,00 PLN.

§ 7
Odpowiedzialność

Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie spowodowane przez Klienta oraz osoby i zwierzęta przebywające pod jego opieką.  Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej.
Usługodawca  nie ponosi  odpowiedzialności  finansowej  względem Klienta  za zdarzenia  losowe nie  wynikające z  bezpośredniej  winy Usługodawcy (awaria sprzętów AGD, awaria dostawy mediów, telewizji, internetu). Każde takie zdarzenie powinno być natychmiast zgłaszane Usługodawcy. Za skrócenie pobytu z tego powodu należność nie zostanie zwrócona. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do apartamentu przez Klienta lub inne osoby korzystające z apartamentu (szczególnie przedmioty wartościowe) oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek użytkowania apartamentu przez Klienta.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego
przez klienta w hali garażowej ani na zewnętrznych miejscach parkingowych. 

§ 8
Reklamacja

Klientowi, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, przysługuje prawo do reklamacji i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Reklamację Klient powinien zgłosić Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu. 
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej  otrzymania, a informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź adres pocztowy. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości
proporcjonalnej do poniesionej szkody.

Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Usługodawcę, a Klient będący Konsumentem nie zgadza się z tą decyzją, może zwrócić się do Powiatowego Rzecznika Konsumenta, bądź wystąpić na drogę sądową celem dochodzenia ewentualnych roszczeń. 

§ 9
Dane osobowe

Dane osobowe przekazywane Usługodawcy przez Klienta w ramach dokonanej Rezerwacji przetwarzane są w celu wykonania umowy najmu krótkoterminowego zawieranej na odległość za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej) przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z
Usługodawcą.  
Administratorem danych jest Usługodawca, czyli MENCEN SP. Z O.O., Klewki 42a, 10-687 Olsztyn, NIP 739-392-09-70 reprezentowany przez Aleksandrę Centkowską.
Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem Polityka Prywatności.
W dniu rozpoczęcia pobytu i przekazania kluczy do apartamentu Usługodawca lub jego
przedstawiciel jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub
paszportu w celu potwierdzenia danych osobowych Klienta. 


§ 10

Postanowienia Końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem jest prawo polskie. Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w  art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i sposobu świadczenia usługi, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie internetowej. 
Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Prawa przedsiębiorców, ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2023 r.